Elevhälsan

 

Enligt den nya skollagen (2010:800) som trädde i kraft den 1 augusti 2010, ska elevhälsan innehålla medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande samt vara ett stöd i elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Näshulta friskolas elevhälsoteam arbetar med att främja varje enskild elevs behov och utveckling utifrån elevens individuella förmåga. Syftet är att klara grundskolans kunskapsmål.  Elevhälsoteamet har kontinuerliga möten  för att arbeta förebyggande samt diskutera elevärenden eller övriga frågor som är kopplade till skolelevens psykiska hälsa. Kamratrelationer som inte fungerar likaväl som den individuella utvecklingen kan ibland inverka på elevens mående vilket kan resultera i en sämre skolutveckling. Elevhälsan arbetar för att grundskolan ska vara en trygg, positivt utvecklande och rolig tid i livet för alla elever där det är en självklarhet att vilja komma till skolan. I elevhälsan ingår rektor, skolkurator, speciallärare, skolsköterska samt personal från skolan. Berörd personal i verksamheten är med vid behov. Ansvarig är rektor på skolan.

 

Senast uppdaterad 2017-01-10