Profil

 

Näshulta Friskola och Näshulta Förskola

 

Natur

Näshulta Friskola använder sig av närmiljön och skolområdet vilket ger eleverna möjlighet att utöka sina kunskaper om vår natur och hur vi brukar den ”från frö till kompost”.

Hälsa

Med hälsa avses både yttre och inre välmående. Vi försöker att så mycket som möjligt arbeta med och i naturen, vilket bidrar till att rörelse och variation är naturliga inslag i det dagliga skolarbetet. Näshulta Friskola kan erbjuda omväxlande utemiljö både på skolområdet och i närmiljön.

Entreprenörskap

Entreprenörskap i grundskolan handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar så att de vågar ta sig för och tro på sina egna idéer. Skolans ansvar är att stödja eleverna i att se möjligheter och utveckla nya idéer samt lösa problem. Skolan verkar för ett gott samarbete med lokala entreprenörer och föreningar.

Trygghet

Resultatet av arbetet med profilerna Natur, Hälsa och Entreprenörskap skall mynna ut i lugn och ro och omsorg om varandra. Eleverna får ner stressnivån genom utomhuspedagogiken. Skolan tillgodoser alla lärstilar  genom alternerande och varierande arbetssätt. Eleverna ges möjlighet att bli delaktiga i sin egen utveckling genom det stöd de får i att se möjligheter, utveckla idéer samt lösa problem. Skolan strävar efter ett öppet klimat med hemmet. Vår målsättning är att alla barn skall känna sig trygga i vår verksamhet varje dag och alla vi som arbetar här bedriver ett aktivt arbete för att försäkra oss om att vi lyckas i denna målsättning.

 

Senast uppdaterad 2018-02-19