Information och blanketter

Här finns information och blanketter för dig som vårdnadshavare. Blanketterna kan du i flera fall kan fylla i digitalt och skicka till oss.

Läsårstider

Antalet skoldagar på ett läsår är desamma i hela landet; 178, men de kan läggas ut lite olika. Vårt läsår följer till största delen Eskilstuna kommuns läsår för att det ska fungera med skolskjuts under läsårets dagar. 

Det som kallas Lärardagar utnyttjas av personalen till planering och fortbildning, och kan därför ligga olika utifrån olika behov. Två dagar per termin har alla våra verksamheter stängt så att all personal ska kunna samlas. 

Aktuella läsårstider och viktiga datum hittar du på förstasidan.

Önskas ledighet under ordinarie skoltid behöver en ledighetsansökan lämnas in och beviljas.

Öppettider

Förskolan är öppen varje vardag 06.00-18.00. 
Röda dagar och helgdagar, samt varje sommar under vecka 28, 29 och 30 har förskolan stängt.

Fritidshemmet är öppen varje vardag 06.30-17.00. Innan dess lämnas barnen på Solen. Efter kl 17 hämtas barnen på Solen eller Eken. Röda dagar och helgdagar har fritids stängt. På loven kan det bli smärre justeringar där vi slår ihop oss på någon avdelning.

Filmvisning på NO-lektionen
Regler och avgifter förskola och fritidshem

Vi följer Eskilstuna kommuns regler kring barnomsorg. Barn får vara på förskola och fritidshem den tid föräldrarna arbetar eller studerar, inklusive restid. 

Vid föräldraledighet eller arbetslöshet får barnet vara på förskolan 15 timmar/vecka, på tider som överenskommes med förskolan. Detta gäller inte skolbarn som går på fritidshem. Vid syskons födelse får platsen i förskola eller fritidshem utnyttjas enligt schema i 4 veckor.

Allmän förskola följer skolans läsårstider och håller ledigt då skolbarnen är lediga. Förskolan anger tiderna för den allmänna förskolan. Allmän förskola innebär att alla barn fr.o.m. hösten det år de fyller 3 år, får vara 15 timmar/vecka på förskolan utan avgift. För barn i dessa åldrar som har schemalagd barnomsorg reduceras avgiften med tre åttondelar.

Vi tillämpar samma taxa som Eskilstuna kommun, med maxtaxa.

Elev som läser
Ansökan

En fristående skola och förskola ska vara öppen för alla enligt reglerna för fristående skolor och förskolor. Om vi får fler anmälningar än vi har platser gäller hos oss följande urvalsprinciper, som godkänts av skolinspektionen:

  1. Syskonförtur
  2. Anmälningsdatum

Ansökan kan skickas till oss via formuläret nedan eller via telefonkontakt. Det datumet blir ert anmälningsdatum.

I februari-mars fördelar vi platser för höstens förskoleklass. Om ert barn får plats skickar vi ett inskrivningsbesked till er.

Intag i andra årskurser och till förskolan görs löpande då plats finns. Inskolning av de minsta barnen till Solen sker under 2 perioder, i slutet av augusti och i slutet av januari.

Skolarbete på väggen "En bra kompis"
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Enligt skollagen ska varje skola och förskola årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska grundas på en inventering av behoven i den specifika verksamheten och barnen/eleverna ska vara delaktiga i upprättandet. Syftet med planen är att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden på förskola och fritidshem är två månader och räknas från den dag uppsägningen kommit in. Om barnet har två vårdnadshavare ska uppsägning göras av båda parter. Under uppsägningstiden betalas avgift.

Rutiner för hantering av klagomål

Alla skolor är skyldiga att ha rutiner för klagomålshantering nedskrivna. I våra rutiner ser du, steg för steg, hur du ska gå tillväga om du har synpunkter eller klagomål. Detta för att saker och ting  ska lösas så nära den aktuella verksamheten som möjligt och endast om detta inte lyckas, gå vidare till skolinspektionen. 

Anna läser en barnbok i biblioteket
Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrar med barn i verksamheten. Val av klassrådsrepresentant sker i början av varje läsår och man väljs för ett läsår i taget.

Ett föräldraråd är rådgivande och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan förskola/skola och hemmet. Rektorn leder föräldrarådet, skickar kallelse inför ett möte (ett till två tillfällen kvällstid per termin) och för minnesanteckningar.